Vedtægter - Ry Badminton

§1.

Klubbens navn er RY BADMINTONKLUB, hjemsted i Ry, Skanderborg Kommune.

Målsætning.
§2.

Gennem medlemskab af Dansk Badminton Forbund under Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger søge at:
1. Alle har mulighed for at spille badminton.
2. Skabe de bedst mulige rammer til aktiv fritidsbeskæftigelse for både yngre og ældre.
3. Opnå et sundt og venligt klima for medlemmerne og fremme et godt kammeratskab.

Medlemskab.
§3.

Som medlem kan optages enhver person, der ikke er ekskluderet fra andre klubber, eller slettet på grund af restance. Disse kan ikke optages i klubben, før deres forhold til den pågældende klub er bragt i orden. Medlemskab er gyldigt, og med stemmeret jf. §12, når kontingentet er betalt.

§4.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. Afgørelsen kræver simpelt stemmeflertal.

§5.

Medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter spillestedets ordensreglement.

Kontingent og indskud.
§6.

Klubbens bestyrelse fastsætter kontingent og regler for banefordeling.
Indmeldelsen er bindende fra kontingentets forfaldsdag og mindst sæsonen ud. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der dispenseres fra denne regel. Medlemmer der ikke tegner sig for spilletid ved sæsonens begyndelse, betragtes som værende udmeldt fra udgangen af den foregående sæson.

§7.

Medlemskontingent/baneleje betales ved tilmelding via online betaling. Er et medlem i restance, kan spilletiden inddrages efter forudgående varsel. Denne inddragelse fritager ikke for kontingent betaling. Ønsker det pågældende medlem time igen, kan dette kun ske efter at al restance er afregnet med klubben.

§8.

Til afholdelse af konkurrencer, opvisninger etc. har bestyrelsen ret til at beslaglægge banerne.

Generalforsamling.
§9.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes med 14 dages varsel ved mail til medlemmer, via hjemmeside samt sociale medier. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen bestå af følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§11.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal i så fald beramme ekstraordinær generalforsamling inden for 3 uger. Indkaldelse j.v.f. §9 med angivelse af de punkter der ønskes behandlet.

§12.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved deres forældre. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En af de 2 suppleanter, der skal vælges, kan være under 18 år, idet der dog i bestyrelsen, hvis suppleanten skal træde ind, kun må være 2 personer under 18 år.

§13.

Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål m.h.t. sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Ved personvalg mellem flere kandidater, skal dirigenten lade foretage skriftlig afstemning.

§14.

Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Alle andre anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved personvalg foretages lodtrækning i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen.
§15.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der alle er fyldt 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Alle vælges for en 2 årig periode, der starter ved sæsonafslutning og slutter ved sæsonafslutning 2 år senere. I lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige årstal 3. Genvalg kan finde sted.

§16.

Klubbens daglige overordnede ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og administrator, der alle skal være over 18 år. Foreningen tegnes af formanden.

§17.

Bestyrelsen nedsætter de stående udvalg, der er nødvendige for at varetage de daglige aktiviteter i klubben. I de stående udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

Økonomi.
§18.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubbens kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 300,-. Overskydende beløb skal indsættes i anerkendt pengeinstitut eller på klubbens girokonto. Kun kasserer og formand kan hæve på klubbens konti. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Nedlæggelse af klubben.
§19.

Nedlæggelse af klubben kan kun ske på 2 af hinanden følgende ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger mellem hvilke der skal være 1 måned. Ved begge kræves 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer for nedlæggelse af klubben. I tilfælde af nedlæggelse skal klubbens aktiver anvendes til idrætslige børne- og ungdomsaktiviteter i Skanderborg Kommune. Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af klubbens aktiver